logo

Strona główna

Plan wdrożenia przedsięwzięcia

Struktura wdrażania przedsięwzięcia

Beneficjentem będącym jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za realizację inwestycji jest „SZOP” Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim . Do zadań Spółki należeć będzie w szczególności:

 • koordynacja realizacji Przedsięwzięcia,
 • udzielanie zamówień publicznych,
 • nadzór i kontrola realizacji Przedsięwzięcia,
 • zapewnienie finansowania Przedsięwzięcia,
 • sprawozdawczość, monitoring i promocja.

Zważywszy na wyżej wymieniony zakres obowiązków została powołana Jednostka Realizująca Projekt (JRP) – realizująca wszystkie zadania związane z przygotowaniem realizacji przedsięwzięcia, przeprowadzeniem przetargów, nadzorem nad realizacją, planowaniem, sprawozdawczością i współdziałaniem z Zespołem nadzoru nad budową (inspektorzy nadzoru inwestorskiego), składająca się z pracowników Spółki oraz konsultantów zewnętrznych.

 • Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu – MAO (Measure Authorising Officer), który odpowiedzialny będzie za prawidłową realizację projektu współfinansowanego z POIiŚ
 • Z-ca Pełnomocnika ds. realizacji Projektu – Kierownik Jednostki Realizacji Projektu –zastępca MAO odpowiedzialny za kierowanie Jednostką Realizacji Projektu i prawidłowe wykonywanie wszystkich zadań JRP
 • Stanowisko ds. Technicznych
 • Stanowisko d.s. Administracyjnych
 • Stanowisko ds. Obsługi Prawnej
 • Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie nowy majątek, który będzie stanowił własność Beneficjenta – „SZOP” Spółki z o.o.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

W ramach Przedsięwzięcia przewiduje się przeprowadzenie przetargów w trybie nieograniczonym:
W roku 2017 :

 • Przetarg na roboty budowlane dotyczące budowy kanalizacji
 • Przetarg na nadzór inwestorski nad robotami związanymi z budową kanalizacji

W roku 2018:

 • Przetarg na roboty budowlane dotyczące modernizacji oczyszczalni
 • Przetarg na nadzór inwestorski nad robotami związanymi z modernizacją

W roku 2014 przeprowadzono przetarg nieograniczony (poniżej progów unijnych) na opracowanie dokumentacji projektowej na wyżej wymienione zadania, na które Spółka „SZOP”, otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku.